Zakup gotowego projektu domu zawsze wiąże się z koniecznością przeprowadzenia adaptacji. Początkowo termin ten niewiele mówi inwestorom .

Każdy projekt architektoniczny domu jest chroniony prawem autorskim. Adaptacja jest zaś ingerencją w jego strukturę – w gotowe dzieło.

Co składa się na obowiązkową adaptację projektu?
Do Adaptacji dołącza się wszystkie opinie oraz uzgodnienia, a projekt zostaje wrysowany przez architekta w działkę, z propozycją wykonania przyłączy. Wykonując projekt zagospodarowania działki, brane są pod uwagę również dojazdy do posesji, usytuowanie względem infrastruktury i sąsiednich działek.

Poniżej znajduje się pełna lista obowiązków architekta, który przeprowadzi niezbędną adaptację projektu:

  • sprawdzenie zgodności projektu z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, a gdy zachodzi taka potrzeba – dostosowanie projektu do zapisów zawartych w tych dokumentach
  • wykonanie projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego projekt domu (wraz z dodatkowymi elementami, np. dojazdem, śmietnikiem, szambem, stanowiskami postojowymi i terenami zielonymi),
    opracowanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i sposobu ich izolacji,
  • określenie obszaru oddziaływania obiektu,
  • naniesienie na projekt zmian lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu
  • przejęcie obowiązków głównego projektanta i załączenie stosownych uprawnień oraz wpisów do izby zawodowej całego zespołu branżystów biorących udział w adaptacji